<
    @ 2007 jalil Rasouli . All rights Reseved. اصول و قواعد سنتي خوشنويسي را پاس ميدارم و بر آن ارج مي نهم
اما بر آنم ، تا با رهايي از تکرار ، چشمهاي مشتاق شما را به ضيافت
ديگري ببرم.   جليل رسولي